“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินโครงการในการช่วยเหลือด้านโภชนาการให้กับเด็กนักเรียน”

ผ่านโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน”

พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียน ที่ไม่มีโรงอาหาร หรือขาดแคลนโรงอาหาร จำนวน 50 โรงเรียนในระยะเวลา 5 ปี ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 25 ล้านบาท

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการ เพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562
เมื่อโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้น มูลนิธิฯ ยังคงมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญ ของโรงอาหารที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีที่นั่ง รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ จึงได้สานต่อโครงการในการสนับสนุนงบประมาณ การก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ไม่มี หรือขาดแคลนโรงอาหารต่อเนื่องอีก 5 ปี เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 80 ล้านบาท

โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1
สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนไม่มีโรงอาหาร หรือสภาพชำรุดทรุดโทรม ทั่วประเทศ
2
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการให้กับคุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ

“นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ต่อยอดโครงการด้วยการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านโภชนาการ ได้แก่ เว็บไซต์โภชนาการและบทเรียนออนไลน์ ”

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และช่วยให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนด้านบุคลากรของโรงเรียน อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมสำหรับสพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างบุคลากรทื่เป็นสื่อกลางที่สามารถแนะนำหรือสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์โภชนาการและอีเลิร์นนิ่ง เพื่อขยายองค์ความรู้ต่อไปยังโรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนเองสังกัดอีกด้วย เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์ด้านโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป