ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ของเรา


ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ของเรา
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด” โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) คำนิยาม
ภายในข้อกำหนดฉบับนี้
(ก) “เว็บไซต์” หมายความว่า เว็บไซต์นี้ ชื่อว่า Ajinomoto Foundation e-Learning และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://nutrition.ajinomotofoundation.or.th/th ซึ่งดำเนินการและให้บริการเผยแพร่ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้แก่คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง หรือ ผู้ใช้งานเว็บไซต์
(ข) “เจ้าของเว็บไซต์” หมายความว่า มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0994000086024 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(ค) “ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ สมาชิก ของเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงการกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
(ง) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(จ) “เนื้อหา” หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ ประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าลักษณะใดและวิธีใด ๆ ในเว็บไซต์และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม

2) การอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์
โดยที่เจ้าของเว็บไซต์ได้เปิดให้ใช้งานซึ่งเว็บไซต์ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว โดยในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆแห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น ในการนี้เจ้าของเว็บไซต์จึงอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้
3) ข้อแนะนำการใช้งาน
ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานที่สูงสุดของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจใช้งานเว็บไซต์ ตามที่เจ้าของเว็บไซต์กำหนดดังต่อไปนี้
3.1 ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นข้อมูลของข้าพเจ้าเอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ โดยไม่ได้เป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือความลับของผู้อื่น ตลอดจนไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า หากมูลนิธิฯ ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลของข้าพเจ้าไม่เป็นความจริง มูลนิธิฯ มีสิทธิระงับการใช้งานของข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากข้อมูลดังกล่าวเป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือความลับของผู้อื่นข้าพเจ้ามีความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
3.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก
3.2.1 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ในการเข้าสู่ระบบ (Login) Ajinomoto Foundation e-Learning และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ไม่ว่าจะได้เข้าสู่ระบบ Ajinomoto Foundation e-Learning หรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่มูลนิธิฯ จะกำหนดขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการโดยเคร่งครัด
3.2.2 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงจะเก็บรักษารหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าสู่ระบบ (Login) Ajinomoto Foundation e-Learning ของตนเองไว้เป็นความลับ รวมทั้งตกลงและรับทราบให้ถือว่า การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของข้าพเจ้าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้มูลนิธิฯ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ข้าพเจ้าทุกกรณี
3.2.3 มูลนิธิฯ จะจัดให้มีเทคโนโลยีและมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก Ajinomoto Foundation e-Learning ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า มูลนิธิฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าจากการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการ Ajinomoto Foundation e-Learning
3.2.4 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์ในการหยุด หรือระงับบริการ Ajinomoto Foundation e-Learning ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือทั้งหมด โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.2.5 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Ajinomoto Foundation e-Learning เมื่อใดก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า ดังนั้น ข้าพเจ้าตกลงจะติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Ajinomoto Foundation e-Learning ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี มูลนิธิฯ อาจดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Ajinomoto Foundation e-Learning ภายหลังการเข้าสู่ระบบ (Login) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ มูลนิธิฯ จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
3.2.6 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Ajinomoto Foundation e-Learning นี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น
3.3. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ในการเข้าใช้บริการ Ajinomoto Foundation e-Learning จะถูกประมวลผลและได้รับการคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของมูลนิธิฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของมูลนิธิฯ แล้ว

4) ข้อห้ามการใช้งานเว็บไซต์
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไปในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาลหรือคำสั่งของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ
 2. กระทำการใด ๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี
 3. กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของเจ้าของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น
 4. กระทำการใด ๆ ที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 5. กระทำการใด ๆ ที่รบกวนการทำงานของระบบแม่ข่าย ชุดคำสั่ง หรือระบบเครือข่ายของเว็บไซต์

5) บัญชีผู้ใช้
ในการใช้งานเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์อาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้ ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอในแต่ละคราวโดยที่เจ้าของเว็บไซต์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลใด ๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้ ของผู้ใช้งานในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวได้กระทำในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้น

6) การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้เจ้าของเว็บไซต์มีสิทธิจัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้ไว้แก่เจ้าของเว็บไซต์ อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ศาสนา เชื้อชาติ/สัญชาติ ข้อมูลสุขภาพ ภาวะโภชนาการ ฯลฯ
 2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล (email) ชื่อบัญชีไลน์ / เฟสบุ๊ก /สื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ
 3. ข้อมูลการศึกษา ได้แก่ ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ทักษะ ประวัติการฝึกอบรม/ฝึกงาน /โครงการแลกเปลี่ยน ฯลฯ
 4. ข้อมูลการทำงาน / การจ้างงาน ได้แก่ ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน บัตรข้าราชการ ข้อมูลการทำงาน ตำแหน่ง อายุการทำงาน ข้อมูลงานวิจัย / โครงการ ฯลฯ
 5. ข้อมูลภาพบุคคล / ภาพถ่าย และ/หรือภาพเคลื่อนไหว / วิดีโอ ได้แก่ ข้อมูลภาพบุคคล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว / วิดีโอที่มอบให้กับมูลนิธิฯ และที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่ร่วมกิจกรรม / โครงการของมูลนิธิฯ เป็นต้น
 6. ข้อมูลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เช่น การดำเนินการโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมีขั้นตอนดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ / กิจกรรม หรือการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ การจัดซื้อจัดจ้าง การปฎิบัติตามสัญญาที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นคู่สัญญากับมูลนิธิฯ การจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิฯ บุคคลหรือนิติบุคคลใด การปฎิบัติตามกฎหมาย การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การทำธุรกรรมทางการเงิน การประกอบกิจการของมูลนิธิฯ การติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยที่ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึง ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง โอนย้าย ปฎิเสธ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่เจ้าของเว็บไซต์และไม่ว่าเวลาใด ผู้ใช้งาน อาจถอนความยินยอมการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์ ในกรณีที่เจ้าของเว็บไซต์นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออกใช้ประโยชน์เจ้าของเว็บไซต์ตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือนร้อนและความรำคาญแก่เจ้าของข้อมูลและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจจะระบุตัวตนของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลได้ เว้นแต่เป็นการใช้และเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยคำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ

7) คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้งาน
ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีหน้าที่และให้คำรับรองต่อเจ้าของเว็บไซต์ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้งานและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆแห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และโดยในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น
 2. ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกำหนดฉบับนี้เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างเจ้าของเว็บไซต์และผู้ใช้งาน
 3. ผู้ใช้งานจะดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควร ให้พนักงานของผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ช่วย ที่ปรึกษาหรือตัวแทนใด ๆ ของผู้ใช้งาน(ถ้ามี)ปฎิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย
 4. ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานตกลงจะปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
 5. ในกรณีที่เจ้าของเว็บไซต์มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าของเว็บไซต์โดยสิ้นเชิง

8) เนื้อหาของผู้ใช้งาน
ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจสามารถแสดงเนื้อหาของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่ามีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ใช้งานตกลงจะ
 1. ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในชื่อเสียง
 2. ไม่แสดงเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนความรุนแรง การกระทำผิดกฎหมาย
 3. ไม่แสดงเนื้อหาใดๆ ที่น่าสงสัย หยายคาย หลอกลวง ล่อลวง หรือชี้แนะในลักษณะที่อาจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรายอื่น หรืออาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย
 4. ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลความลับที่เป็นของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
 5. ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ว่าเป็นการแสดงเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม
 6. ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่การเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเหนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ

9) การปฎิบัติผิดข้อกำหนดของผู้ใช้งาน
ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ คำรับรองของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฎิบัติใดๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์ได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง
 2. ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ ไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
 3. ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานรายอื่นหรือบุคคลภายนอก
 4. ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม เจ้าของเว็บไซต์โดยดุลพินิจของเจ้าของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการดังต่อไปนี้
  ก) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ใช้งาน แก้ไขการกระทำ พฤติกรรมดังกล่าว
  ข) ระงับการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาใด ระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ
  ค) ยกเลิกสิทธิการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เจ้าของเว็บไซต์ระงับการใช้งานหรือยกเลิกสิทธิการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า เจ้าของเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้

10) ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์
ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า เจ้าของเว็บไซต์อาจระงับการใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ดังกรณีดังต่อไปนี้
 1. การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบำรุงรักษาระบบแม่ข่าย (Server Maintenance)
 2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับปรุงชุดคำสั่งของเว็บไซต์ (Update) การปรับปรุงชุดคำสั่งของระบบ (Firmware update)
 3. เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้น ไม่ว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้นจะอยู่ในความครอบครองของเจ้าของเว็บไซต์หรือบุคคลภายนอกก็ตาม
 4. เหตุสุดวิสัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง อุบัติเหตุ อุบัติภัย เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล

11) การรายงานปัญหาและพฤติกรรม
ผู้ใช้งานอาจรายงานปัญหาใดๆ จากการใช้งานเว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์หรือของชุดคำสั่ง พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือการใช้งานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะที่ก่อกวนผู้ใช้งานรายอื่นได้ที่ [email protected]

12) การช่วยเหลือ
ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อสอบถาม เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถสอบถามได้ที่ [email protected]

13) การยกเว้นความรับผิด
ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เจ้าของเว็บไซต์จะ
 1. รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์
 2. รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้เว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่ออุปกรณ์ ระบบที่ผู้ใช้งานใช้ในการใช้งานเว็บไซต์หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน สิทธิและชื่อเสียงของผู้ใช้งาน ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของเว็บไซต์
 3. รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

14) ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของเจ้าของเว็บไซต์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าหรือการออกแบบ ระบบงานใดที่ปรากฎในเว็บไซต์และที่ใช้งานบนเว็บไซต์ ไม่ว่าระยะเวลาใด เป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเว็บไซต์ทั้งสิ้น ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพิกถอนได้และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ ตราบเท่าที่เจ้าของเว็บไซต์อนุญาตให้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้เท่านั้นและไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อม

15) การเก็บรักษาความลับ
ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้หรือได้รับข้อมูลจากเจ้าของเว็บไซต์หรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานเว็บไซต์ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของเจ้าของเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของเว็บไซต์ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ประกาศหรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้ อำนาจของรัฐหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า

16) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เจ้าของเว็บไซต์อาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเจ้าของเว็บไซต์จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ด้วย

17) ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

18) การโอนสิทธิ
เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่โอนสิทธิหน้าที่และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์เป็นการล่วงหน้า

19) การสละสิทธิ
การที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าเจ้าของเว็บไซต์สละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

20) การบอกกล่าว
ผู้ใช้งานตกลงให้คำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ต้องแจ้งให้แก่คนภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังผู้ใช้งานโดยวิธีที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
 • แจ้งคำกล่าว ณ ที่แรกของเว็บไซต์
 • แจ้งคำกล่าว ณ อีเมลหรือบัญชีที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับมูลนิธิฯ

21) กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

22) การระงับข้อพิพาท
หากมีข้อโต้แย้ง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย